• O programe

    •  

      

     Zelená škola je najväčší medzinárodný certifikačno-vzdelávací ekoprogram pre školy.

      ... pre ľudí, ktorí dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať

      

      

     Zelená škola rozvíja:

     • kritické myslenie
     • schopnosť riešiť problémy
     • participáciu
     • schopnosť samostatne konať a vyjadrovať svoj názor
     • tvorivosť
     • zodpovednosť

      

     Program sa uskutočňuje prostredníctvom 7 krokov, ktoré vedú pedagógov i žiakov k systematickej praci a riešeniu reálnych problémov školy i prostredia, v ktorom žijú.

     Podľa tejto metodiky postupujeme od roku 2016:

     1. Vytvorili sme akčnú skupinu žiakov (užšie kolégium), pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy, zástupcov mesta a rodičov (širšie kolégium)
     2. Zanalyzovali sme vplyv školy na životné prostredie (environmentálny audit)
     3. Na základe auditu sme si vybrali prioritnú tému - ODPAD a zostavili plán aktivít, prostredníctvom ktorých chceme znížiť ekologickú stopu našej školy (environmentálny akčný plán)
     4. Postup a úspešnosť naplánovaných aktivít priebežne vyhodnocujeme (monitoring a hodnotenie)
     5. Do výchovno-vzdelávacieho precesu začleňujeme témy s environmentálnou tematikou (pro-environmentálna výučba)
     6. O priebehu našich aktivít informujeme prostredníctvom webstránky, školskej infoobrazovky a mestskej TV nielen priamych účastníkov programu ale aj širokú verejnosť (informovanie a spolupráca)
     7. Na základe doteraz realizovaných aktivít a ich úspešnosti sme zosumarizovali a umelecky stvárnili nielen environmentálne hodnoty školy (ekokódex)