Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySpojená škola - Základná škola s materskou školou , Ľ. Štúra 155, Dudince
Adresa školyĽ. Štúra 155, 962 71, Dudince
Telefón+421 x 045/5583175
E-mailskola@skoladudince.sk
WWW stránkaskoladudince.edupage.org
ZriaďovateľMesto Dudince

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr.Eva Jamborová0911818532 e.jamborova@centrum.sk
ZRŠMgr. Oľga Láslová  laslova.ola@atlas.sk
ZRŠ    
ZRŠ    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predseda  
pedagogickí zamestnanci  
ostatní zamestnanci  
zástupcovia rodičov  
zástupca zriaďovateľa  
iní  

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 181

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov261720202318172218181
z toho ŠVVP1 322 32316
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaA1AjAJ 2AjNBIOCvMCSjDENIEvFGHvCHIFV
I.A               
II.A               
III.A               
IV.A               
V.A               
VI.A               
VII.A               
VIII.A               
IX.A               

TriedaIMNBVNjNJ 2NjNONOvPPPVCPPDAPrvRmRSj
I.A               
II.A               
III.A               
IV.A               
V.A               
VI.A               
VII.A               
VIII.A               
IX.A               

TriedaSjSprSVPTchvTECHTvTvVlVYUVvZ
I.A           
II.A           
III.A           
IV.A           
V.A           
VI.A           
VII.A           
VIII.A           
IX.A           

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A26   
II.A18   
III.A21   
IV.A20   
V.A23   
VI.A19   
VII.A17   
VIII.A22   
IX.A18   

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A2600,0000,0000,00
II.A1800,0000,0000,00
III.A2100,0000,0000,00
IV.A2000,0000,0000,00
V.A2300,0000,0000,00
VI.A1900,0000,0000,00
VII.A1700,0000,0000,00
VIII.A2200,0000,0000,00
IX.A1800,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka   
Bežných tried   
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2017/2018 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2017/2018, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina zábavne7 Mgr. Zuzana Klimentová
Dramatický krúžok19 Mgr. Miloslava Pavlíková
Druháčik12 Mgr. Zuzana Baloghová
Florbal 1. stupeň20 Mgr. Štefan Javorka
Florbal dievčatá9 Mgr. Štefan Javorka
Florbal chlapci14 Mgr. Štefan Javorka
Florbalový krúžok18 Mgr. Jakub Páterek
Folklórny krúžok "Lipka"26 Mgr. Milota Antonická
Múdre sovičky22 Mgr. Marcela Čunderlíková
Nemčina17 Mgr. Miloslava Pavlíková
Šikovníček18 Ing. Alena Ošustová
Turistický krúžok9 Mgr. Michal Baláž
Veselá škola13 Mgr. Alena Žovincová
Výlet do histórie24 Mgr. Andrea Udayová
Zdokonaľujeme sa v slovenčine15 Mgr. Gabriela Bieliková

Záver

Vypracoval: Mgr.Roman Žovinec

V Dudinciach, 13. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Dudince
    Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
  • 045/5583175

Fotogaléria