Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySpojená škola - Základná škola s materskou školou , Ľ. Štúra 155, Dudince
Adresa školyĽ. Štúra 155, 962 71, Dudince
Telefón+421 x 045/5583175
E-mailskola@skoladudince.sk
www stránkaskoladudince.edupage.org
ZriaďovateľMesto Dudince

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Eva Jamborová045/5583175  
ZRŠMgr. Oľga Láslová045/5583175  
ZRŠMgr. Anton Kocúr045/5583429  
ZRŠAnna Ďuríčková045/5583427  

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Silvia Chrienová 
pedagogickí zamestnanciIng. Alena Ošustová 
 Mgr. Monika Gajdošíková 
ostatní zamestnanciGabriela Kujovičová 
zástupcovia rodičovMariana Ďurišová 
 Peter Bicka 
 Erika Drábová 
 Jozef Brodniansky 
zástupca zriaďovateľaIng. Danica Rajčanová 
iníMgr. Michal Cmarko 
 Diana Régiová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciPoznámka
MZ 1. - 4. ročníkMgr. Milota Antonická 
PK spoločenskovedných predmetov a cudzích jazykovMgr. Zuzana Klimentová 
PK prírodovedných predmetov, informatickej výchovy a telesnej výchovyIng. Alena Ošustová 
Koordinátor pre environmentálnu výchovu Ing. Alena Ošustová 
Koordinátor drogovej prevencieDrahomíra Juráňová 
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvuMgr. Andrea Bartáková 
Koordinátor pre finančnú gramotnosťMgr. Marcela Čunderlíková 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 173

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov192219231817221815173
z toho ŠVVP 112 323214
z toho v ŠKD 112     4

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2016: 24, z toho 16 dievčat

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 09. 2016: 18, z toho 11 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 7, z toho 5 dievčat

Počet detí, ktoré sa odsťahovali na inú školu: 0, z toho 0 dievčat

Počet detí, ktoré boli na zápise, ale bolo vydané rozhodnutie o neprijatí: 0, z toho 0 dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30. 06. 2017

počet žiakov - 15

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení  285   
prijatí  285   
% úspešnosti  100%100%100%   

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaA1AjAJ 2AjNBIOCvMCSjDENIEvFGHvCHIFV
IX.A 2,421,67 1,47  2,33  2,131,93 2 
I.A 1,11          1  
II.A 1,29          1  
III.A 1,63          1 1,11
IV.A 1,65          1 1
V.A 1,72  1,61  1,39   21,22  
VI.A 2  1,88  2  1,941,561,13  
VII.A 2,36  2,18  2,14  22,3211,91 
VIII.A 2,081,2 1,94  1,83  2,281,56 2,33 

TriedaIMNBVNjNJ 2NjNONOvPPPVCPPDAPrvRmRSj
IX.A1,332,67 22,1 1,53        
I.A 1,32          1,16  
II.A 1,38          1,27  
III.A 1,79         1,68   
IV.A 1,26       1 1,26   
V.A12,11             
VI.A1,062,25    1,19        
VII.A1,052,68  1,95 2,14        
VIII.A1,062,56 1,81,64 1,67        

TriedaSjSprSVPTchvTECHTvTvVlVYUVvZ
IX.A2,531,07   1,38  1  
I.A1,371   1   1 
II.A1,641   1   1 
III.A1,841    11,84 1 
IV.A1,741,04    11,39 1 
V.A1,781  11,12   1 
VI.A2,121  11,06   1,13 
VII.A2,2311 11   1 
VIII.A2,391,061 11,06  1,17  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
IX.A151500
I.A191810
II.A222011
III.A191900
IV.A232300
V.A181800
VI.A171601
VII.A222200
VIII.A181800

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
IX.A151756117,071607107,131499,93
I.A19102054,76102054,7600,00
II.A22106950,90106950,9000,00
III.A19114660,32111158,47351,84
IV.A23144862,96143162,22170,74
V.A18122267,89119066,11321,78
VI.A17104665,38104665,3800,00
VII.A22162073,64159372,41271,23
VIII.A18132873,78131372,94150,83

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Testovanie 5 SJL 70,9% 
Testovanie 5 MAT 65,7% 
Monitor SJL 58,4% 
Monitor MAT 42% 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Štruktúra tried

Vo všetkých ročníkoch máme po jednej triede.

V škole pracovali 3 oddelenia ŠKD, v ktorých bolo zapísaných 72 detí.

Z celkového počtu žiakov mali 2 žiaci povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer:

Personálne obsadenie školy je vo veľkej miere kvalifikované.

V škole pracovalo 18 pedagogických zamestnancov na plný úväzok, 4 pedagogickí zamestnanci na čiastočný úväzok, 9 nepedagogických zamestnancov na plný úväzok a 2 nepedagogickí zamestnanci na čiastočný úväzok.

V škole pracoval počas celého školského roka jeden asistent učiteľa.

Prostredníctvom projektu Úradu práce, rodiny a sociálnych vecí pôsobila na škole asistentka - 6 mesiacov.

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učitelia 1818
vychovávateľky 33
asistent učiteľa 11
  2222

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
I.AETV1
II.AETV1
III.AETV / TSV1 / 2
IV.AETV1
V.AANJ / ETV / HUV / VYV6 / 1 / 1 / 1
VI.AFYZ / HUV / ETV / VYV2 / 1 / 1 / 1
VII.AFYZ / CHE / HUV / ETV / VYV1 / 1 / 1 / 1 /1
VIII.AFYZ / CHE / HUV / ETV2 / 2 / 1 / 1
IX.AFYZ /VYU / ETV / CHEM1 / 1 / 1 / 1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 1
2.kvalifikačná skúška12
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné 1
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Vedomostné a umelecké súťaže:

Recitačná súťaž H. Kubín okresné kolo: Maroš Izák 1.m., Jakub Jelok 1.m, Terézia Guttenová 2.m,Viktória Baloghová 3.m, regionálne kolo Jakub Jelok 1.m, Terézia Guttenová 2.m, Viktória Baloghová 3.m,

Súťaž v prednese povesti Šaliansky Maťko okresné kolo: Samuel Lauko 1.m, Krisína Paulínyová 1.m., Jakub Jelok 3.m.

Literárna súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko bola v rámci regiónu ocenená práca Ely Guttenovej.

Olympiáda v slovenskom jazyku okresné kolo Terézia Guttenová 1.m.

Súťaž v rétorike Štúrov Zvolen okresné kolo Terézia Guttenová 1.m, Maroš Izák 2.m, krajské kolo T. Guttenová 1.m.

Spevácka súťaž Slávik Slovenska okresné kolo Lea Pásztorová 2.m, T. Guttenová 2.m.

Dejepisná olympiáda okresné kolo Marek Ošust 3.m.

Olympiáda v nemeckom jazyku krajské kolo Michaela Suchanovská 4.m.

Pytagoriáda okresné kolo Bianka Huvosová 1.m., Dávid Šípka 2.m, Simon Laurinc 3.m.

Biologická olympiáda okresné kolo Veronika Srníková 3.m., Timur Riečan 4.m.

Olympiáda v anglickom jazyku okresné kolo Marián Vanovský 3.m.

Dejepisná súťaž Oslobodenie oblastné kolo T. Guttenová, M. Ošust, M. Jedelička 1.m.

Športové úspechy:

Coca cola cup - krajské kolo futbal staršie žiačky - 2. m.

Atletika krajské kolo starší žiaci beh na 300m - Marián Vanovský 4. m.

Florbal regionálne kolo staršie žiačky - 2. m., mladšie žiačky - 2. m., mladší žiaci - 2. m.

Badminton okresné kolo starší žiaci - 3. m.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity zahŕňali široké spektrum činností školy i ŠKD a ich uskutočnením sa sledovalo posilnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, rozvoj talentu, záujmov a súťaživosti našich žiakov.

Prehľad významných dní, týždňov a mesiacov, ktoré sme si pripomenuli väčšími aktivitami:

Deň boja za slobodu a demokraciu, Európsky deň jazykov, Svetový deň srdca, Svetový deň zvierat, Mesiac úcty k starším, Mesiac knihy, Mesiac lesov, Európsky týždeň boja proti drogám, Týždeň zdravej výživy, Svetový deň vody, Svetový meteorologický deň, Deň jablka, Svetový deň Zeme, Svetový deň úsmevu, Deň pošty, Deň matiek, Deň detí

Výchovno-výcvikové kurzy pre žiakov:

základný plavecký kurz pre žiakov 3. ročníka, zdokonaľovací plavecký kurz pre žiakov 6. ročníka, Ochrana života a zdravia - jeseň, jar, lyžiarsky výcvikový kurz (6. - 9. ročník) , škola v prírode (4. ročník)

Exkurzie:

Burza škôl Levice, Hvezdáreň a planetárium M. Hella Žiar nad Hronom, Atlantis Levice, Poľsko - Osvienčim

Návšteva divadelného predstavenia:

1. stupeň - Smelý zajko DJGT Zvolen

2. stupeň - Denník Anny Frankovej DJGT Zvolen

Besedy a prevenčné programy:

Beseda s olympionikom Matejom Tóthomi, beseda na tému región Hont, besedy so sociálnou pedagogičkou na témy: Bezpečne na internete, Dospievanie, besedy so psychologičkou na témy: Extrémizmus a strach z inakosti, Prevencia užívania návykových látok, beseda s príslušníkmi Policajného zboru SR

Triedne výlety:

Bobiho ranč Tekov, kúpalisko Dudinka, Banská Bystrica

Školské akcie a podujatia:

imatrikulácia prvákov, Mikuláš v škole, Valentínska pošta, karneval spojený s diskotékou, rozlúčka so zimou - vynášanie Moreny, rovesnícke vzdelávanie - školáci učia kamarátov v MŠ, vystúpenie pre starých rodičov, vystúpenie pri príležitosti Deň matiek, výstup školského vzdelávacieho programu - Deň môjho regiónu

Organizovanie zbierok:

Biela pastelka, Deň narcisov, Týždeň modrého gombíka

Spolupráca s mestom Dudince:

Mikuláš, Daruj deň svojmu mestu, stavanie mája, Dudinská 50 - tka, kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia vlasti, Všetky cesty vedú do rozprávky

Prezentácia školy:

oznamy na nástenkách v škole i pred budovou školy, oznamy v mestskej káblovej televízii, KTV, webové sídlo školy, školský časopis DUDINO, vystúpenia folklórneho krúžku Lipka /akcie školy, aktivity mesta, Hont. Tesáre - oceňovanie jubilantov, DS Oáza a DSS Terany - vianočné pásmo, členská schôdza JDS, oceňovanie občanov mesta Dudince/

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

- e-Twinning - medzinárodné partnerstvá, komunikácia v anglickom jazyku: Christmas Cards Exchange, Our hometowns in an envelope

- Hravo ži zdravo - zdravý životný štýl - 5. ročník

- Práva očami detí - literárna súťaž pod záštitou prezidenta SR - čitateľská gramotnosť, láska ku knihám - 2. stupeň

- literárna súťaž vyhlásená ministrom školstva - 1. a 2. stupeň

- Tatranskí rytieri - ochrana prírody - 2. ročník

- Moja prvá škola - moderné vzdelávanie prostredníctvom IKT - 1. stupeň

- Čítajme s Osmijankom - čitateľská gramotnosť, láska ku knihám - 3. ročník

- Malá finančná akadémia s Kozmixom - finančná gramotnosť - 3. ročník

- Jedlá zmena - problematika používania palmového oleja, cesta potravín, uvedomelá spotreba, preferovanie domácich surovín, potravín - 1. a 2. stupeň

- Zelená škola - environmentálne vzdelávanie, vypracovaný akčný plán na tému Odpady, škola sa uchádza o označenie Zelená škola

- Škola priateľská deťom - práva dieťaťa, tvorba dobrej klímy školy - škola získala označenie Škola priateľská deťom

B) Krátkodobé

Záložka do knihy spája školy - upozorniť na potrebu čítania, na krásu literatúry

triedne projetky

tematické dni

C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:

- v rámci programu Školy pre budúcnosť - Ako pán Gúgloš a pani mobilka šli do sveta - upozorniť deti na nástrahy virtuálneho sveta - 4. ročník

- podanie projektu Úspech v škole - pevný základ do života - v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania - Operačný program Ľudské zdroje /štrukturálne fondy EÚ/

- podanie projektu Budovanie a zlepšenie technického vybavenia učební v Spojenej škole v Dudinciach - v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách - IROP /štrukturálne fondy EÚ/

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2016/2017 nebola vykonaná inšpekčná kontrola.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Priestory školy:

Areál školy je primeraný. Sú v ňom dve budovy s učebňami pre I. a II. stupeň, samostatná telocvičňa. Súčasťou školy je knižnica, jedáleň a školská kuchyňa. V areáli sú tiež dve ihriská a altánky na vyučovanie v prírode.

Budovy sú relatívne nové a energeticky ošetrené.

Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami:

- vybavenie školy pomôckami zvyšujúcimi vizualizáciu vyučovania je na dobrej úrovni,

- vybavenie školy interaktívnymi tabuľami je na veľmi dobrej úrovni,

- škola má priestory na vyučovanie informatiky a má zriadené dve jazykové učebne.

Stručná analýza súčasného stavu:

- je nutná maľovka vnútorných priestorov

- zariadenie tried je potrebné vynoviť / poškodené dosky lavíc, nevyhovujúce stoličky v učebni informatiky /

- prepadnutá podlaha na chodbách a v učebniach / nevyhovujúci stav je v učebni informatiky /

- škola nie je zabezpečená bezpečnostným systémom

- chýba dielňa školská záhrada

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Správa o hospodárení Spojenej školy v Dudinciach

za rok 2016

1. Prenesené kompetencie - základné školy

a) Rozpočtové normatívne zdroje z kapitoly MŠ SR

V roku 2016 boli na účet Spojenej školy pridelené normatívne finančné prostriedky z kapitoly MŠ SR na bežné výdavky v celkovej výške 347.659,- €. Poukazované boli mesačne.

Tieto boli v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov priebežne vyčerpané na :

- mzdové náklady 293.608,46 €,

- prevádzkové náklady 53.652,79 €

v tom boli vyčerpané i normatívne finančné prostriedky, ktoré Spojená škola Dudince v súlade s platnou legislatívou preniesla do roku 2016 z roku 2015, a to vo výške 2.100,38 € na bežné výdavky.

Tieto prenesené prostriedky boli k 31.03.2016 vyčerpané v plnej výške.

Nevyčerpané prostriedky na bežné výdavky vo výške 2.498,16 € boli k 31.12.2016 odvedené na účet zriaďovateľa a tvoria prenos do r. 2017.

b) Rozpočtové nenormatívne zdroje z kapitoly MŠ SR

Účelové finančné prostriedky na dofinancovanie záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov na rok 2016 boli Spojenej škole Dudince poukázané vo výške 5.406,- € + zostatok z r.2015 vo výške 3,61 € Spolu 5.409,61 €. Spojená škola vyčerpala tieto účelové prostriedky vo výške 5.174,45 € a to na:

- dohody za krúžkovú činnosť 4.715,-- €

- pomôcky vo výške 459,45 €.

Zostatok 235,16 € tvorí prenos do r. 2017.

Ďalšie nenormatívne prostriedky určené na dopravné vo výške 3.367,-- € + zostatok dopravného z r.2015 vo výške 137,-- € spolu 3.504,-- €. Vyplatené dopravné vo výške 3.352,32 €.

Zostatok 151,68,-- € tvorí prenos do r.2017.

Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 1.779,-- € + zostatok z r.2015 46,65 € spolu 1.825,65 €. Čerpané v plnej výške.

Nenormatívne finančné prostriedky na asistentov učiteľa pridelené vo výške 8.692,-- € vyčerpané v plnej výške.

Príspevok na učebnice vo výške 953,-- € vyčerpaný v plnej výške.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre 5-ročné deti MŠ vo výške 1.736,- € . Tento príspevok bol vyčerpaný v plnej výške.

Príspevok na pohybové aktivity (LVK, ŠvP) vo výške 6.950,-- € vyčerpaný vo výške 6.800,-- €. Nevyčerpaná dotácia na LVK vo výške 150,-- € odvedená späť do ŠR podľa pokynov.

c) Nenormatívny príspevok z rozpočtu obce

Účelové finančné prostriedky pre záujmový útvar - folklórny krúžok LIPKA nedočerpaný z r.2015 vo výške 1.242,36. Čerpané vo výške 839,97 € .

Zostatok vo výške 402,39 € prevedené k 31.12.2016 na účet zriaďovateľa a tvorí presun do r.2017.

d) Mimorozpočtové zdroje

Nadácia ORANGE vo výške 1.000,-- € v r.2016 nič nečerpané. Suma 1.000,-- € sa presúva do r.2017.

2. Originálne kompetencie -

materská škola, školský klub detí, školské stravovanie, základná umelecká škola, knižnica

a) Rozpočtové zdroje z podielových daní

Rozpočet bežných výdavkov na originálnych kompetenciách oddielu 09 Vzdelávanie z podielových daní bol v roku 2016 schválený vo výške 190.000,- v priebehu roka bol z dôvodu zvyšovania miezd zamestnancov zvýšený o sumu 15.000,-- na celkovú sumu 205.000,- € . Z toho na:

- školský klub detí 33.072,- €,

- školskú jedáleň 42.264,-€ ,

- materskú školu 60.640,- € ,

- základnú umeleckú školu 61.280,- €

- knižnicu 7.740,- €.

Vlastné príjmy:

• Školné za MŠ vo výške 2.296,- € použité na mzdové a prevádzkové náklady MŠ.

• Školné za ŠKD vo výške 3.645,- € použité na mzdové a prevádzkové náklady ŠKD.

• Školné za ZUŠ vo výške 6.251,--€ použité na mzdové náklady a na prevádzkové náklady ZUŠ.

• Poplatky v ŠJ vo výške 10.136,68 € použité na mzdové a prevádzkové náklady ŠJ.

• Poplatky telocvičňa vo výške 790,- € použité na originálne kompetencie.

• Nájom za priestory vo výške 288,- € použité na originálne kompetencie.

• Preplatky energií, RZZP a úrok vo výške 2.637,41 € použité na originálne kompetencie.

Príjmy boli štvrťročne z príjmového účtu školy odvádzané na účet zriaďovateľa, ktorý ich poukázal na výdavkový účet školy.

V prospech Spojenej školy boli mesačne poukazované finančné prostriedky z podielových daní vo výške cca 1/12 z rozpočtu bežných výdavkov a adekvátne tomu boli tieto prostriedky v zmysle platnej legislatívy i čerpané na:

- mzdové náklady 198.445,19 €,

- prevádzkové náklady 29.758,75 €.

V roku 2016 čerpala Spojená škola Dudince v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dudince v rámci oddielu 09 Vzdelávanie výdavky z rozpočtu zriaďovateľa, z kapitoly MŠ SR a vlastných príjmov v celkovej výške 604 662,58 € z toho na:

- prenesené kompetencie 376.458,64 €,

- originálne kompetencie 228.203,94 € .

Presun do r. 2017 vo výške 7.920,-- € tvorí:

- bežné výdavky prenesené kompetencie vo výške 2.498,16 €,

- dopravné vo výške 151,68 €,

- príspevok na vzdelávacie poukazy vo výške 235,16 €,

- mimorozpočtové nadácia ORANGE vo výške 1.000,-- €,

- odchodné originálne kompetencie vo výške 3.632,61 €,

- mimorozpočtový účelový príspevok z rozpočtu obce záujmový útvar - folklórny krúžok LIPKA na ušitie krojov vo výške 402,39 €.

3. Rozpočtové prostriedky z kapitoly MPSVaR SR

Dotácie z ÚPSVR SR boli Spojenej škole poukazované prostredníctvom zriaďovateľa mesačne na stravu na účet šk. stravovania, polročne na nákup pomôcok na výdavkový účet Spojenej školy. Dotácie z ÚPSVR SR boli čerpané nasledovne:

- dotácie na školské pomôcky vo výške 664,-- € vyčerpané v plnej výške.

- dotácie na stravu poskytnutá zriaďovateľovi vo výške 3.482,51 € vyčerpané v plnej výške.

Vyúčtovania dotácií na stravu a školské pomôcky boli predkladané na Odbor sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR SR ČSA 2190/3, 963 01 Krupina.

Vypracovala : Kujovičová Gabriela

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Hodnoty, ktorými sa škola riadi:

Vychovávať žiakov zodpovedných, schopných osvojiť si zdravý životný štýl, hrdých na svoju školu, región, vlasť. Rozvíjať osobnosť každého žiaka, aby bol schopný samostatne myslieť, slobodne sa rozhodovať.

Koncepčné zámery vedenia školy:

- Zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu a výstupov žiakov.

- Napĺňať ciele školského vzdelávacieho programu - tvoriť výstupy a prezentovať ich.

- Podporovať kultúru vzťahov žiakov, pozitívny vzťah k prírode, etiku konania.

- Vytvárať tvorivú atmosféru, pocit bezpečia, motivovať k učeniu.

- Zlepšovať spoluprácu s rodičmi, zapájať ich do diania v škole.

- Pravidelne aktualizovať webovú stránku školy s ohľadom na priblíženie žiakom, rodičom, širokej verejnosti.

- Udržať a zvyšovať kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania.

Strategické ciele školy:

- Naučiť žiakov komunikovať v materinskom jazyku a ovládať základy dvoch cudzích jazykov.

- Vytvoriť prirodzený vzťah žiakov k regionálnej a národnej histórii a kultúre prostredníctvom všetkých predmetov.

- Budovať a posilniť tradície, vytvárať odlišnosti ako jeden zo spôsobov budovania dobrého mena školy.

- Získať kompetencie praktického využívania IKT v príprave na vyučovanie aj počas procesu.

- Poznať vlastnú výkonnosť školy pravidelným sebahodnotením. Zvyšovať odbornosť vyučovania a odbornosť ped. zamestnancov.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- Oblasť realizácie aktivít s významým vplyvom na výchovno - vzdelávaciu činnosť školy.

- Úspešnosť v súťažiach a olympiádach.

- Uplatňovanie výpočtovej techniky vo vyučovaní.

- Zapájanie sa do projektov s cieľom zlepšiť kompetencie žiakov - kritické myslenie, zvyšovanie environmentálneho povedomia, zvyšovanie počítačovej gramotnosti.

- Prierezové témy ako súčasť vyučovania, tamatických dní, projektov.

- Nadväzovanie medzinárodných partnerstiev v rámci e -Twinning.

- Dobrá klíma školy - vyučovanie v duchu humanizácie, demokracie.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- Dosiahnuť aktivizáciu žiaka - žiak sám rieši zadanie, problém, spolupracuje, prezentuje výsledky svojej práce. Učiteľ je poradca, usmerňuje prácu žiaka, vytvorí vhodné podmienky, poskytne zdroje informácií.

- Zlepšovanie výsledkov žiakov v matematike.

- Zvyšovať záujem žiakov o čítanie, literatúru.

- Zvyšovať finančnú gramotnosť žiakov.

- Učiť formou praktických činností, exkurzií, zvyšovať vizualizáciu učiva.

Návrh opatrení:

- Sledovať a hodnotiť kvalitu priebehu a výsledky vyučovania pedagógov.

- Vytvoriť vhodné podmienky na dosiahnutie stanovených cieľov.

- Zvyšovať úroveň výsledkov dosiahnutých žiakmi dôkladnou analýzou stavu a prípadných nedostatkov.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Priestorové podmienky sú veľmi dobré.

Žiaci sa učia vo vyhovujúcich učebniach, učitelia používajú didaktickú techniku.

Vo voľnom čase môžu žiaci pracovať v rôznorodých krúžkoch. Majú zabezpečené kvalitné služby školskej jedálne a školského klubu detí.

Zo strany zriaďovateľa je škole venovaná veľká pozornosť.

Rozvh hodín rešpektuje psychohygienické potreby žiakov a je prispôsobený cestovnému poriadku školských autobusov. Je zverejnený na internetovej stránke školy.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuVedúci
Pohybové hry mladší žiaciMgr. Štefan Javorka
Bedminton a volejbalMgr. Štefan Javorka
Florbalový krúžok I. 2. stupeňMgr. Peter Miškolci
Folklórny krúžok "Lipka"Mgr. Milota Antonická
Kúzelná školaMgr. Zuzana Baloghová
Šachový krúžokMgr. Jozef Filo
ŠikovníčekIng. Alena Ošustová
Škola hrouMgr. Marcela Čunderlíková
Veselá školaMgr. Alena Žovincová
Turistický krúžokMgr. Michal Baláž
ZdravotníčekPaedDr. Lucia Lauková
Florbalový krúžok II. 2. stupeňMgr. Peter Miškolci
Stolný tenisMgr. Peter Miškolci
AngličtinaMgr. Katarína Devečková
Frorbal III.Mgr. Jakub Páterek

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

V školskom roku 2016/2017 sa uskutočnili štyri stretnutia rodičovského združenia - jedno celoškolské i triedne, tri triedne schôdzky RZ. Komunikácia s rodičmi prebiehala prostredníctvom individuálnych konzultácií s vyučujúcimi, výchovnou a kariérnou poradkyňou, pracovníčkou CPPPaP Krupina, príp. s vedením školy.

V rámci spolupráce boli uskutočnené nasledujúce aktivity:

- besedy v triedach so starými rodičmi

- inštalovanie triednych výstav - Svedkovia života starých rodičov, za aktívnej pomoci rodičov, starých rodičov

- vianočné tvorivé dielne a jarné tvorivé dielne v 4. ročníku

- otvorená hodina na tému Voda v 2. ročníku

- aktivity s rodičmi na tému Práva detí - ŠKD


Výbor RZPoznámka
Ďurišová, M.predsedníčka
Kujovičová, G.pokladníčka
Palčovičová, K. 
Sládeková, M. 
Suchánsky V. 
Benková, H. 
Ing. Ošust, M. 
Ing. Brodnianska M. 
Mgr. Beňová Ž. 

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola úzko spolupracuje so zriaďovateľom školy. Je nápomocná pri organizovaní kultúrnych a športových aktivít mesta.

Žiaci školy každoročne navštevujú seniorov mesta a okolitých obcí s vystúpeniami.

Dobrá spolupráca je aj s Dobrovoľným hasičským zborom v Dudinciach.

Záver

Vypracovala: Mgr.Eva Jamborová

V Dudinciach, 9. októbra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Dudince
    Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
  • 045/5583175

Fotogaléria