Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySpojená škola - Základná škola s materskou školou , Ľ. Štúra 155, Dudince
Adresa školyĽ. Štúra 155/23, 962 71, Dudince
Telefón+421 x 045/5583175
E-mailskola@skoladudince.sk
WWW stránkawww.skoladudince.edupage.org
ZriaďovateľMesto Dudince

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Roman Žovinec045/55831750915764534 
ZRŠMgr. Gabriela Bieliková045/5583175  
ZRŠMgr. Anton Kocúr045/5583429  
ZRŠAnna Kirthová045/5583427  

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Silvia Chrienová 
pedagogickí zamestnanciIng. Alena Ošustová 
 Mgr. Monika Gajdošíková 
ostatní zamestnanciGabriela Kujovičová 
zástupcovia rodičovMariana Ďurišová 
 Peter Bicka 
 Erika Drábová 
 Jozef Brodniansky 
zástupca zriaďovateľaIng. Danica Rajčanová 
iníMgr. Michal Cmarko 
 Diana Régiová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciPoznámka
MZ 1. - 4. ročníkMgr. Milota Antonická 
PK spoločenskovedných predmetov a cudzích jazykovMgr. Zuzana Klimentová 
PK prírodovedných predmetov, informatickej výchovy a telesnej výchovyIng. Alena Ošustová 
Koordinátor pre environmentálnu výchovu Ing. Alena Ošustová 
Koordinátor drogovej prevencieDrahomíra Juráňová 
Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvuMgr. Andrea Bartáková 
Koordinátor pre finančnú gramotnosťMgr. Oľga Láslová 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 181

Počet tried: 9


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov221825181922171822181
z toho ŠVVP11223234220
z toho v ŠKD201521160000072

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2014: 31, z toho 11 dievčat

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 09. 2014: 21, z toho 8 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 10, z toho 3 dievčatá

Počet detí, ktoré sa odsťahovali na inú školu: 0, z toho 0 dievčat

Počet detí, ktoré boli na zápise, ale bolo vydané rozhodnutie o neprijatí: 0, z toho 0 dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30. 06. 2015

počet žiakov - 26

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUBilingválne gymnáziumSpolu
prihlásení1071050326
prijatí1071050326
% úspešnosti100%0100%100%100%0100%100%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaA1AjAJ 2AjNBCvMCSjDEvFGHvCHIvI
VIII.A 2,382,25 2,17  2,33 2,831,83 2,33 1,33
IX.A 2,462,29 1,81  2,14 2,671,81 2,33 1
nultá               
I.A 1,25         1   
II.A 1,28         1 1,06 
III.A 1,56         1 1,12 
IV.A 1,61         1 1 
V.A 2,21  1,89  1,37  1,891  1
VI.A 2,18  2,23  1,91 2,451,911  1,05
VII.A 2,452 2,12  1,94 2,122,121,181,88 1,18

TriedaMNvNjNJ 2NjNONOvPPPvPPPrvRmRSjSj
VIII.A2,61 2,82 1,94        2,39
IX.A2,52 2,52,15 1,62        2,29
nultá               
I.A1,3         1,25   1,55
II.A1,44         1,61   1,56
III.A1,44         1,44   1,72
IV.A1,72       1 1,89   2,06
V.A1,79    1,26        1,84
VI.A2,27    1,59        2,32
VII.A2,12 2,332,1 1,65        2,29

TriedaSprSVPTchvTECHTvTvVlVYUVvZ
VIII.A1,111 11,53  1  
IX.A1   1,11  1  
nultá          
I.A1    1  1 
II.A1    11,44 1 
III.A1    11,68 1 
IV.A1    11,61 1 
V.A1  11,05   1 
VI.A1   1,05   1 
VII.A11 11,24   1,12 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
VIII.A181710
IX.A222101
nultá70024
I.A222101
II.A181800
III.A252410
IV.A181800
V.A191900
VI.A222200
VII.A171700

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
VIII.A18177898,78164591,391337,39
IX.A22177084,29176484,0060,29
nultá700,0000,0000,00
I.A22138165,76137765,5740,19
II.A18146981,61143679,78331,83
III.A25247398,92246798,6860,24
IV.A18155087,90152486,44261,46
V.A19139673,47139673,4700,00
VI.A22188985,86188985,8600,00
VII.A17143284,24142683,8860,35

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Testovanie piatakov SJL2276,08% 
Testovanie piatakov MAT2265,29% 
Monitor SJL2258,70% 
Monitor MAT2251,40% 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119

Nepovinné predmety

V tomto školskom roku sme nemali žiadne nepovinné predmety. V 1. a 2. ročníku sme vyučovali oproti štátnemu vzdelávaciemu programu predmet anglický jazyk s časovou dotáciou 1 hodina týždenne.

Rozširujúce hodiny

V školskom roku 2015/2016 boli posilnené nasledovné predmety:


RočníkPredmetPočet hodín v týždni
1 .ročníkSJL/ANJ/MAT/PRI1/1/1
2. ročníkSJL/ANJ/VYV3/1/1
3. ročníkSJL/MAT/PRI/VYV2/1/1/1/
4. ročníkSJL/MAT/PRI/VLA2/1/1/1/
5. ročníkANJ/MAT/INF/GEO1/1/2/1
6. ročníkSJL/NEJ/INF/DEJ/BIO/FYZ1/1/1/2/1/1/1
7. ročníkSJL/NEJ/INF/DEJ/BIO/FYZ1/1/1/1/1/1/1
8. ročníkNEJ/MAT/DEJ/GEO/BIO1/1/1/1/1
9. ročníkSJL/MAT/GEO/OBN1/2/1/1

Štruktúra tried

Vo všetkých ročníkoch máme po jednej triede.

V škole pracovali 3 oddelenia ŠKD, v ktorých bolo zapísaných 72 detí.

Z celkového počtu žiakov mal 1 žiak povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer:

Personálne obsadenie školy je vo veľkej miere kvalifikované a stabilné.

V škole pracovalo 17 pedagogických zamestnancov na plný úväzok, 2 pedagogickí zamestnanci na čiastočný úväzok, 10 nepedagogických zamestnancov na plný úväzok a 1 nepedagogický zamestnanec na čiastočný úväzok.

V škole pracoval počas celého školského roka jeden asistent učiteľa.

Prostredníctvom projektu Úradu práce, rodiny a sociálnych vecí posobila na škole asistentka - 6 mesiacov.

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učitelia 1616
vychovávateľky 33
spolu 1919

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
II.AHUV1
V.AHUV1
 TSV2
 VYV1
 NEJ4
VI.AFYZ2
 HUV1
 TSV2
 VYV1
 NEJ3
VII.AHUV1
 CHEM1
 TECH / SVP1
 VYV1
 FYZ1
VIII.AFYZ1
 CHEM1
 NEJ3
 TECH / SVP1
 VYU1
IX.AFYZ1
 CHEM1
 VYU1
 NEJ3

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventovPočet študujúcichPoznámka
Kvalifikačné vzdelávanie21Mgr. Žovincová, A. - 2. atestácia, Klimentová, Z. - 2. atestácia, Mgr. Antonická, M. - 2. atestácia /odovzdaná práca/, Ing. Ošustová, A. - 1. atestácia (študujúca), Národný projekt zvýšenia
Kontinuálne vzdelávanie01Mgr. Udayová, A. - Príprava vedúcich PK

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažeokr. kolokraj. kolo
Branné preteky st. žiaci2. miesto 
Branné preteky st. žiačky3. mieto 
Futbal Coca-cola cup chlapci1. miesto 
Olympiáda zo SJL2. miesto 
Olympiáda dejepis1. miesto 
Olympiáda geografia 3. miesto 
Olympiáda anglický jazyk1. miesto 
Stolný tenis3. miesto 
Badminton1. miesto/2. miesto/3. miesto 
Florbal ml. žiaci2. miesto 
Šaliansky Maťko2. miesto/3. miesto 
Olympiáda nemecký jazyk 5. miesto
Florbal st. žiaci2. miesto 
Florbal st. žiačky1. miesto 
Olympiáda z matematiky1. miesto/2. miesto/3. miesto 
Pytagoriáda2. miesto/3. miesto 
Štúrov Zvolen1. miesto/3. miesto 
Hviezdoslavov Kubín1. miesto/2. miesto 
Olympiáda chemická1. miesto 
Olympiáda biologická1. miesto 
Futbal Coca-cola cup dievčatá1. miesto/3. miesto 
Malý futbal ml. žiaci2. miesto 
Malý futbal st. žiaci1. miesto 
Malý futbal st. žiačky2. miesto 
Atletika žiaci1. miesto/2. miesto/3. miesto 
Atletika žiačky1. miesto/2. miesto/3. miesto 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity zahŕňali široké spektrum činností školy i ŠKD a ich uskutočnením sa sledovalo posilnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, rozvoj talentu, záujmov a súťaživosti našich žiakov.

Prehľad významných dní, týždňov a mesiacov, ktoré sme si pripomenuli väčšími aktivitami:

Svetový deň ústneho zdravia, Európsky deň jazykov, Svetový deň srdca, Mesiac úcty k starším, Mesiac knihy, Mesiac lesov, Európsky týždeň boja proti drogám, Týždeň zdravej výživy, Svetový deň vody, Svetový meteorologický deň, Svetový deň Zeme, Deň matiek, Deň detí

Výchovno-výcvikové kurzy pre žiakov

základný plavecký kurz pre žiakov 3. ročníka, zdokonaľovací plavecký kurz pre žiakov 6. ročníka, Ochrana života a zdravia - jeseň, jar, lyžiarsky výcvikový kurz (6. - 9. ročník) Jasná, škola v prírode (4. ročník)TRALALAND Trnavá Hora

Mimovyučovacie výchovno-vzdelávacie aktivity

Klubový slávik, výchovný koncert žiakov ZUŠ Dudince pre žiakov I. a II. stupňa, lúštenie krížoviek, šachový turnaj

Exkurzie:

Tekovské múzeum Levice, Burza škôl Levice, Hvezdáreň a planetárium M. Hella Žiar nad Hronom, Mochovce, Sereď, Levice

Besedy a prevenčné programy:

Beseda s olympionikmi, beseda na tému kyberšikana, beseda s primátorom mesta, beseda s príslušníkmi policajného zboru

prevenčné programy - spolupráca s neziskovou organizáciou SLNIEČKO Nitra: mapovanie a diagnostika triednej klímy , šikanovanie a agresivita, kyberšikanovanie, program na rozvoj komunikačných zručností, sebapoznania - nácvik efektívnej komunikácie a riešenia konfliktov

Triedne výlety:

Modrý Kameň, Hokovce,Budapešť, Banská Bystrica, Sebechleby, Harmanecká jaskyňa

Školské akcie a podujatia:

Deň jablka, imatrikulácia prvákov, Noc v telocvični, Mikuláš v škole, Valentínska pošta, karneval spojený s diskotékou, rozlúčka so zimou - vynášanie Moreny, tretiaci čítajú predškolákom, slávnostný program k 10. výročiu založenia školy

Pedagogickí pracovníci i žiaci zorganizovali a prispeli na zbierky :

Biela pastelka, Deň narcisov, Týždeň modrého gombíka

Iné:

výtvarná súťaž Príroda očami detí, vystúpenia folklórneho súboru Lipka, diagnostika čítania žiakov 2. - 5. ročníka, príprava programu a vystúpenie detí ŠKD na stretnutí s mestským Mikulášom, zápis žiakov do 1. ročníka, relácie v školskom rozhlase, vystúpenie žiakov v DSS Terany a Dudince (Oáza Merovce)

Spolupráca pri organizovaní akcií:

Dudinská 50tka, Cesta rozprávkovým kráľovstvom

Prezentácia školy

oznamy na nástenkách v škole i pred budovou školy, oznamy v mestskej káblovej televízii, KTV, webové sídlo školy, školský časopis DUDINO

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekt spolupráce ZŠ s MŠ - dlhodobý interný projekt umožňuje plynulý a bezproblémový prechod detí z materskej do základnej školy, uľahčuje adaptáciu detí v novom školskom prostredí.

V rámci realizácie tohto projektu boli uskutočnené aktivity:

- metodické stretnutie učiteliek I. stupňa, vychovávateliek ŠKD a učiteliek predškolákov,

- stretnutie s rodičmi budúcich prvákov na rodičovských aktívoch v MŠ,

- zápis budúcich prvákov,

- spoločné stretnutie prvákov a predškolákov v budove školy.

Záložka do knihy spája školy: 6. ročník česko-slovenského projektu pre ZŠ a osemročné gymnáziá. Projekt realizovali žiaci 1. - 9. ročníka pod vedením vyučujúcich VYV / VYU a vychovávateliek ŠKD.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2015/2016 školská inšpekcia na škole nebola.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Priestory školy:

Areál školy je primeraný. Sú v ňom dve budovy s učebňami pre I. a II. stupeň, samostatná telocvičňa. Súčasťou školy je knižnica, jedáleň a školská kuchyňa. V areáli sú tiež dve ihriská a altánky na vyučovanie v prírode.

Budovy sú relatívne nové a energeticky ošetrené.

Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami:

- vybavenie školy pomôckami zvyšujúcimi vizualizáciu vyučovania je na dobrej úrovni,

- vybavenie školy interaktívnymi tabuľami je na veľmi dobrej úrovni,

- škola má priestory na vyučovanie informatiky a má zriadené dve jazykové učebne.

Stručná analýza súčasného stavu:

- pomaly pracujúci internet

- zastaralé PC

- nevyhovujúce šatne pre deti prvého a druhého ročníka

- nevyhovujúci stav niektorých miestností / prepadnutá podlaha v učebni informatiky, fyziky, odpadnuté obkladačky vo WC dievčat /

- zlá izolácia v suteréne budovy / vlhnutie steny, zatekanie /

- poškodený povrch multifunkčného ihriska

- slabé využitie ihriska s betonovým povrchom.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Správa o hospodárení Spojenej školy v Dudinciach

za rok 2015

1. Prenesené kompetencie - základné školy

a) Rozpočtové normatívne zdroje z kapitoly MŠ SR

V roku 2015 boli na účet Spojenej školy pridelené normatívne finančné prostriedky z kapitoly MŠ SR na bežné výdavky v celkovej výške 331 940,- €. Poukazované boli mesačne.

Tieto boli v súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov priebežne vyčerpané na :

- mzdové náklady 286.462,88 €,

- prevádzkové náklady 47.424,51 €

v tom boli vyčerpané i normatívne finančné prostriedky, ktoré Spojená škola Dudince v súlade s platnou legislatívou preniesla do roku 2015 z roku 2014, a to vo výške 4.047,83 € na bežné výdavky.

Tieto prenesené prostriedky boli k 31.03.2015 vyčerpané v plnej výške.

Nevyčerpané prostriedky na bežné výdavky vo výške 2.100,38 € boli k 31.12.2015 odvedené na účet zriaďovateľa a tvoria prenos do r. 2016.

b) Rozpočtové nenormatívne zdroje z kapitoly MŠ SR

Účelové finančné prostriedky na dofinancovanie záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov na rok 2015 boli Spojenej škole Dudince poukázané vo výške 5.400,- € + zostatok z r.2014 vo výške 0,43 € Spolu 5.400,43 €. Spojená škola vyčerpala tieto účelové prostriedky vo výške 5.396,82 € a to na:

- dohody za krúžkovú činnosť 5.335,-- €

- pomôcky vo výške 61,82 €.

Zostatok 3,61 € tvorí prenos do r. 2016.

Ďalšie nenormatívne prostriedky určené na dopravné vo výške 3.298,- € + zostatok dopravného z r.2014 vo výške 183,76 € spolu 3.481,76 €. Vyplatené dopravné vo výške 3.344,76 €.

Zostatok 137,-- € tvorí prenos do r.2016.

Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 2.721,- € + zostatok z r.2014 1.370,38 € spolu 4.091,38 €. Čerpané vo výške 4.044,73 €.

Zostatok 46,65€ tvorí prenos do r.2016.

Nenormatívne finančné prostriedky na asistentov učiteľa pridelené vo výške 2.730,-- € vyčerpané v plnej výške.

Príspevok na učebnice vo výške 649,-- € vyčerpaný v plnej výške.

Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre 5-ročné deti MŠ vo výške 2.224,- € + zostatok z r. 2014 vo výške 1.037,60 € spolu 3.261,60 €. Tento príspevok bol vyčerpaný v plnej výške.

c) Nenormatívny príspevok z rozpočtu obce

Účelové finančné prostriedky pre záujmový útvar - folklórny krúžok LIPKA na ušitie krojov vo výške 1.600,-- €. Vyčerpané vo výške 357,64 € .

Zostatok vo výške 1.242,36 € prevedené k 31.12.2015 na účet zriaďovateľa a tvorí presun do r.2016.

d) Mimorozpočtové zdroje

Refundácia miezd NÚCEM vo výške 743,45 €.

2. Originálne kompetencie -

materská škola, školský klub detí, školské stravovanie, základná umelecká škola, knižnica

a) Rozpočtové zdroje z podielových daní

Rozpočet bežných výdavkov na originálnych kompetenciách oddielu 09 Vzdelávanie z podielových daní bol v roku 2015 schválený vo výške 180.000,- € . Z toho na:

- školský klub detí 27.672,- €,

- školskú jedáleň 38.364,-€ ,

- materskú školu 54.240,- € ,

- základnú umeleckú školu 53.880,- €

- knižnicu 5.844,- €.

Vlastné príjmy:

• Školné za MŠ vo výške 2.465,- € použité na mzdové a prevádzkové náklady MŠ.

• Školné za ŠKD vo výške 4.010,- € použité na mzdové a prevádzkové náklady ŠKD.

• Školné za ZUŠ vo výške 5.773,--€ použité na mzdové náklady a na prevádzkové náklady ZUŠ.

• Poplatky v ŠJ vo výške 12.615,98 € použité na mzdové a prevádzkové náklady ŠJ.

• Poplatky telocvičňa vo výške 400,- € použité na originálne kompetencie.

• Poplatky knižnica vo výške 17,-- € použité na mzdové a prevádzkové náklady knižnice.

• Nájom za bufet vo výške 396,- € použité na originálne kompetencie.

• Preplatky energií a úrok vo výške 654,34 € použité na originálne kompetencie.

Príjmy boli štvrťročne z príjmového účtu školy odvádzané na účet zriaďovateľa, ktorý ich poukázal na výdavkový účet školy.

V prospech Spojenej školy boli mesačne poukazované finančné prostriedky z podielových daní vo výške cca 1/12 z rozpočtu bežných výdavkov a adekvátne tomu boli tieto prostriedky v zmysle platnej legislatívy i čerpané na:

- mzdové náklady 181.032,87 €,

- prevádzkové náklady 25.323,92 €.

VÝDAVKY Spojenej školy Dudince r. 2015

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE PRENESENÉ KOMPETENCIE

zariadenie príspevok na kroje nenormatívne príspevky

položka MŠ ŠKD ZUŠ ŠJ Knižnica SPOLU ZŠ SPOLU

610 37 135,66 23 538,75 38 154,55 30 772,44 4 518,07 134 119,47 210 047,47 9 513,62 219 561,09

620 13 233,86 8 628,51 14 017,80 10 034,60 998,63 46 913,40 76 414,86 1 541,69 77 956,55

630 13 899,67 1 070,79 4 250,90 5 118,18 642,01 357,64 25 339,19 47 282,79 5 770,84 53 053,63

640 278,17 0,00 0,00 64,20 0,00 342,37 141,72 4 191,36 4 333,08

SPOLU 64 547,36 33 238,05 56 423,25 45 989,42 6 158,71 357,64 206 714,43 333 886,84 21 017,51 354 904,35

Z uvedeného vyplýva, že v roku 2015 čerpala Spojená škola Dudince v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dudince v rámci oddielu 09 Vzdelávanie výdavky z rozpočtu zriaďovateľa, z kapitoly MŠ SR a vlastných príjmov v celkovej výške 560.772,18 € z toho na:

- prenesené kompetencie 354.057,75 €,

- originálne kompetencie 206.714,43 € .

Presun do r. 2016 vo výške 3.530,-- € tvorí:

- bežné výdavky prenesené kompetencie vo výške 2.100,38 €,

- dopravné vo výške 137,-- €,

- príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia vo výške 46,65 €,

- príspevok na vzdelávacie poukazy vo výške 3,61 €,

- mimorozpočtový účelový príspevok z rozpočtu obce záujmový útvar - folklórny krúžok LIPKA na ušitie krojov vo výške 1.242,36 €.

3. Rozpočtové prostriedky z kapitoly MPSVaR SR

Dotácie z ÚPSVR SR boli Spojenej škole poukazované prostredníctvom zriaďovateľa mesačne na stravu na účet šk. stravovania, polročne na nákup pomôcok na výdavkový účet Spojenej školy. Dotácie z ÚPSVR SR boli čerpané nasledovne:

- dotácie na školské pomôcky vo výške 846,60 € vyčerpané v plnej výške.

- dotácie na stravu poskytnutá zriaďovateľovi vo výške 4.209,42 € vyčerpané v plnej výške.

Vyúčtovania dotácií na stravu a školské pomôcky boli predkladané na Odbor sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR SR ČSA 2190/3, 963 01 Krupina.


Správa o hospodárení Spojenej školy v Dudinciach

za rok 2015

 

1.      Prenesené kompetencie -  základné školy

 

a)        Rozpočtové normatívne zdroje z kapitoly MŠ SR

     V  roku 2015 boli na účet Spojenej školy pridelené normatívne  finančné  prostriedky  z kapitoly    SR na bežné výdavky v celkovej výške 331 940,– €. Poukazované boli mesačne.

Tieto  boli  v  súlade so zákonom NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov priebežne vyčerpané na :

-  mzdové náklady 286.462,88 €,

- prevádzkové náklady 47.424,51 € 

v tom  boli vyčerpané i normatívne finančné prostriedky, ktoré Spojená škola Dudince v súlade s platnou legislatívou preniesla do roku 2015 z roku 2014, a to vo výške 4.047,83 € na bežné výdavky.

Tieto prenesené prostriedky boli k 31.03.2015 vyčerpané v plnej výške.

Nevyčerpané prostriedky na bežné výdavky vo výške 2.100,38 € boli k 31.12.2015 odvedené na účet zriaďovateľa a tvoria prenos do r. 2016.

b)        Rozpočtové nenormatívne zdroje z kapitoly MŠ SR 

     Účelové finančné prostriedky na dofinancovanie záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov na rok 2015 boli Spojenej škole Dudince poukázané vo výške 5.400,– € + zostatok z r.2014 vo výške 0,43 € Spolu 5.400,43 €.  Spojená škola vyčerpala  tieto účelové prostriedky vo výške 5.396,82 € a to na:

- dohody za krúžkovú činnosť 5.335,-- €

- pomôcky vo výške 61,82 €.

Zostatok 3,61 € tvorí prenos do r. 2016.

 

     Ďalšie nenormatívne prostriedky určené na dopravné vo výške 3.298,- € + zostatok dopravného z r.2014 vo výške 183,76 € spolu 3.481,76 €. Vyplatené dopravné vo výške  3.344,76 €.

Zostatok 137,-- € tvorí prenos do r.2016.

     Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 2.721,- € + zostatok z  r.2014  1.370,38 € spolu 4.091,38 €. Čerpané vo výške 4.044,73 €.

Zostatok 46,65€  tvorí prenos do r.2016.

 

     Nenormatívne finančné prostriedky na asistentov učiteľa pridelené vo výške 2.730,-- € vyčerpané v plnej výške.

 

    Príspevok na učebnice vo výške 649,-- € vyčerpaný v plnej výške.

 

    Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre 5-ročné deti MŠ vo výške 2.224,- € + zostatok z  r. 2014 vo výške 1.037,60  € spolu 3.261,60 €. Tento príspevok  bol vyčerpaný v plnej   výške.    

 

c)      Nenormatívny príspevok z rozpočtu obce

     Účelové finančné prostriedky pre záujmový útvar – folklórny krúžok LIPKA na ušitie krojov vo výške 1.600,-- €. Vyčerpané vo výške 357,64 € .

Zostatok vo výške 1.242,36 € prevedené k 31.12.2015  na účet zriaďovateľa a tvorí presun do r.2016.

 

d)        Mimorozpočtové zdroje

     Refundácia miezd NÚCEM vo výške 743,45 €.

           

2.      Originálne  kompetencie  -

materská škola, školský klub detí, školské stravovanie, základná umelecká škola, knižnica

 

a)        Rozpočtové zdroje z podielových daní

     Rozpočet bežných výdavkov na originálnych kompetenciách oddielu 09 Vzdelávanie z podielových daní bol v roku 2015 schválený vo  výške 180.000,– € . Z toho na:

- školský klub detí  27.672,– €,

- školskú jedáleň 38.364,–€ ,

- materskú školu 54.240,– € ,

- základnú umeleckú školu 53.880,– € 

- knižnicu 5.844,– €. 

Vlastné príjmy:

          Školné za MŠ vo výške 2.465,– € použité na mzdové a prevádzkové náklady MŠ.

          Školné za ŠKD vo výške 4.010,– €  použité na mzdové a  prevádzkové náklady ŠKD.

          Školné za ZUŠ vo výške 5.773,--€ použité na mzdové náklady a na prevádzkové náklady ZUŠ.

          Poplatky v ŠJ vo výške 12.615,98  € použité na mzdové a  prevádzkové náklady ŠJ.

          Poplatky telocvičňa vo výške 400,– €  použité na originálne kompetencie.

          Poplatky knižnica vo výške 17,-- € použité na mzdové a prevádzkové náklady knižnice.

          Nájom za bufet vo výške 396,– € použité na originálne kompetencie.

          Preplatky energií a úrok vo výške 654,34 € použité na originálne kompetencie.

Príjmy boli štvrťročne z príjmového účtu školy odvádzané na účet zriaďovateľa, ktorý ich poukázal na výdavkový účet školy.

 

     V prospech Spojenej školy boli mesačne poukazované finančné prostriedky z podielových daní vo výške cca 1/12 z rozpočtu bežných výdavkov a adekvátne tomu boli tieto prostriedky v zmysle platnej legislatívy i čerpané na:

- mzdové náklady 181.032,87 €,

- prevádzkové náklady 25.323,92 €.

        

VÝDAVKY Spojenej školy Dudince r. 2015

 

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE

PRENESENÉ KOMPETENCIE

 

zariadenie

príspevok na kroje

 

 

nenormatívne príspevky

 

položka

ŠKD

ZUŠ

ŠJ

Knižnica

SPOLU

SPOLU

610

37 135,66

23 538,75

38 154,55

30 772,44

4 518,07

 

134 119,47

210 047,47

9 513,62

219 561,09

620

13 233,86

8 628,51

14 017,80

10 034,60

998,63

 

46 913,40

76 414,86

1 541,69

77 956,55

630

13 899,67

1 070,79

4 250,90

5 118,18

642,01

357,64

25 339,19

47 282,79

5 770,84

53 053,63

640

278,17

0,00

0,00

64,20

0,00

 

342,37

141,72

4 191,36

4 333,08

SPOLU

64 547,36

33 238,05

56 423,25

45 989,42

6 158,71

357,64

206 714,43

333 886,84

21 017,51

354 904,35

 

      Z uvedeného  vyplýva,  že  v roku  2015 čerpala Spojená škola Dudince v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Dudince v rámci oddielu 09 Vzdelávanie výdavky z rozpočtu zriaďovateľa, z kapitoly MŠ SR a vlastných príjmov  v celkovej výške 560.772,18 €    z toho na:

- prenesené kompetencie 354.057,75  €,

- originálne kompetencie 206.714,43 € .

Presun do r. 2016 vo výške 3.530,-- € tvorí:

 - bežné výdavky prenesené kompetencie vo výške 2.100,38 €,

- dopravné vo výške 137,-- €, 

- príspevok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia vo výške 46,65  ,

- príspevok na vzdelávacie poukazy vo výške 3,61 €,

- mimorozpočtový účelový príspevok z rozpočtu obce záujmový útvar – folklórny krúžok LIPKA na ušitie krojov vo výške 1.242,36 €.

 

3. Rozpočtové prostriedky z kapitoly MPSVaR SR

 

     Dotácie z ÚPSVR SR boli Spojenej škole poukazované prostredníctvom zriaďovateľa mesačne na stravu na účet šk. stravovania, polročne na nákup pomôcok na výdavkový účet Spojenej školy. Dotácie z ÚPSVR SR boli čerpané nasledovne:

-           dotácie na školské pomôcky vo výške 846,60  € vyčerpané v plnej výške.

-           dotácie na stravu poskytnutá zriaďovateľovi vo výške 4.209,42 € vyčerpané v plnej výške. 

     Vyúčtovania dotácií  na  stravu a školské pomôcky boli predkladané na Odbor sociálnych vecí a rodiny ÚPSVaR SR ČSA 2190/3, 963 01 Krupina.

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Hodnoty, ktorými sa škola riadi:

Vychovávať žiakov zodpovedných, schopných osvojiť si zdravý životný štýl, hrdých na svoju školu, región, vlasť. Rozvíjať osobnosť každého žiaka, aby bol schopný samostatne myslieť, slobodne sa rozhodovať.

Koncepčné zámery vedenia školy:

- Zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu a výstupov žiakov.

- Pripraviť sa na nový ŠVP, prispôsobiť ho našim podmienkam a vytvoriť nový ŠkVP.

- Podporovať kultúru vzťahov žiakov, pozitívny vzťah k prírode, etiku konania.

- Vytvárať tvorivú atmosféru, pocit bezpečia, motivovať k učeniu.

- Zlepšovať spoluprácu s rodičmi, zapájať ich do diania v škole.

- Pravidelne aktualizovať webovú stránku školy s ohľadom na priblíženie žiakom, rodičom, širokej verejnosti.

- Udržať a zvyšovať kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania.

Strategické ciele školy:

- Naučiť žiakov komunikovať v materinskom jazyku a ovládať základy dvoch cudzích jazykov.

- Vytvoriť prirodzený vzťah žiakov k regionálnej a národnej histórii a kultúre prostredníctvom všetkých predmetov.

- Budovať a posilniť tradície, vytvárať odlišnosti ako jeden zo spôsobov budovania dobrého mena školy.

- Získať kompetencie praktického využívania IKT v príprave na vyučovanie aj počas procesu.

- Poznať vlastnú výkonnosť školy pravidelným sebahodnotením. Zvyšovať odbornosť vyučovania a odbornosť ped. zamestnancov.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- Oblasť realizácie aktivít s významým vplyvom na výchovno - vzdelávaciu činnosť školy.

- Úspešnosť v súťažiach a olympiádach.

- Uplatňovanie výpočtovej techniky vo vyučovaní.

- Vybavenosť školy najmodernejšou technikou - interaktívne tabule.

- Zriadenie dvoch jazykových učební.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- Zvyšovanie účinnosti výchovného pôsobenia na žiakov.

- Zlepšovanie výsledkov žiakov v matematike a prírodovedných predmetoch.

- Oblasť systematického vzdelávania pedagogických zamestnancov.

Návrh opatrení:

- Sledovať a hodnotiť kvalitu priebehu a výsledky vyučovania pedagógov.

- Zvyšovať úroveň výsledkov dosiahnutých žiakmi dôkladnou analýzou stavu a prípadných nedostatkov.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Škola má vzhľadom k počtu žiakov a vzdelávacím aktivitám dobrú personálnu štruktúru. Priestorové podmienky sú veľmi dobré.

Žiaci sa učia vo vyhovujúcich učebniach, učitelia používajú didaktickú techniku.

Vo voľnom čase môžu žiaci pracovať v rôznorodých krúžkoch. Majú zabezpečené kvalitné služby školskej jedálne a školského klubu detí.

Zo strany zriaďovateľa je škole venovaná primeraná pozornosť.

Rozvh hodín rešpektuje psychohygienické potreby žiakov a je prispôsobený cestovnému poriadku školských autobusov. Je zverejnený na internetovej stránke školy.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuVedúci
Angličtina zábavneMgr. Zuzana Klimentová
Atletický krúžokIng. Július Nyárjas
Florbalový krúžokMgr. Peter Miškolci, Mgr. Jakub Páterek
Folklórny krúžok "Lipka"Mgr. Milota Antonická
Kúzelná školaMgr. Zuzana Baloghová
Šachový krúžokMgr. Jozef Filo
ŠikovníčekIng. Alena Ošustová
Škola hrouMgr. Marcela Čunderlíková
Veselá školaMgr. Alena Žovincová
Výlet do histórieMgr. Andrea Udayová
Zábavná školaPaedDr. Lucia Lauková
Zdokonaľujeme sa v SJLMgr. Andrea Bartáková
Žurnalistický krúžokPhDr. Lýdia Adolfová
FRESH - tanečný krúžokpracovník CVČ Krupina

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

V školskom roku 2015/2016 sa uskutočnili štyri stretnutia rodičovského združenia - jedno celoškolské i triedne, tri triedne schôdzky RZ. Komunikácia s rodičmi prebiehala prostredníctvom internetovej žiackej knižky, formou individuálnych konzultácií s vyučujúcimi, výchovnou a kariérnou poradkyňou, pracovníčkou CPPPaP Krupina.


Výbor RZPoznámka
Ďurišová, M.predsedníčka VRZ
Kujovičová, G.pokladníčka VRZ
Palčovičová, K. 
Sládeková, M. 
Nagyová, S. 
Benková, H. 
Ing. Ošust, M. 
Ing. Milena Brodnianska 
Terenová, I. 

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca školy pri aktivitách:

- Dudinská 50-ka

- Cesta rozprávkovým kráľovstvom

Záver

Vypracovala: Mgr. Eva Jamborová

V Dudinciach, 11. októbra 2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 24. októbra 2016

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Dudince
    Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
  • 045/5583175

Fotogaléria