Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySpojená škola Dudince
Adresa školyĽ. Štúra 155/23, 962 71, Dudince
Telefón+421 x 045/5583175
E-mailskola@skoladudince.sk
www stránkaskoladudince.edupage.org
ZriaďovateľMesto Dudince

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefóne-mail
RiaditeľMgr.Eva Jamborová045/5583175e.jamborova@centrum.sk
ZRŠMgr. Oľga Láslová045/5583175laslova.ola@atlas.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaMgr. Silvia Chrienová
pedagogickí zamestnanciIng. Alena Ošustová
 Mgr. Monika Gajdošíková
ostatní zamestnanciGabriela Kujovičová
zástupcovia rodičovMariana Ďurišová
 Peter Bicka
 Erika Drábová
 Jozef Brodniansky
zástupca zriaďovateľaIng. Danica Rajčanová
iníMgr. Michal Cmarko
 Diana Régiová

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúci
MZ 1. - 4. ročníkMgr. Zuzana Baloghová
PK spoločenskovedných predmetov a cudzích jazykovMgr. Zuzana Klimentová
PK prírodovedných predmetov, informatickej výchovy a telesnej výchovyIng. Alena Ošustová
Koordinátor pre environmentálnu výchovu Ing. Alena Ošustová
Koordinátor drogovej prevencieDrahomíra Juráňová
Koordinátor pre finančnú gramotnosťMgr. Marcela Čunderlíková

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 181

Počet tried: 9


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov261720202318172218181
z toho ŠVVP1 322 32316

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: 29

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2017: 26 / počet dievčat 17

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 3 / počet dievčat 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018 - 18 žiakov.

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov     1818

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení  5103   
prijatí  5103   
% úspešnosti  100%100%100%   

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaA1ANJAJ 2AjNBIOCvMCSjDEJENIETVFYZGEGHUVCHEIFV
I.A 1          1,04  
II.A 1,18          1  
III.A 1,26          1  
IV.A 1,95          1 1,15
V.A 1,91  1,35  1,26   1,431,14  
VI.A 1,89  2,06  1,78  1,51,671  
VII.A 2,06  1,94  2,121,57 1,691,441,132,06 
VIII.A 2,23  2,36  2  2,181,32 2,68 
IX.A 2,311,75 2,22  2,06  2,331,67 2,44 

TriedaINFMATNBVNBENBKNjNEJNjNOBNOvPPPVCPPDAPVO
I.A 1,3            1,28
II.A 1,82            1,47
III.A11,63         1 1,32 
IV.A 2,15         1 1,75 
V.A1,041,65             
VI.A1,061,89      1,28      
VII.A1,132,25    1,67 1,44      
VIII.A1,232,68    2,27 1,64      
IX.A1,172,5   2,42,42 1,56      

TriedaRmRSjRGPRVASJLSPRSVPTchvTHDTSVTvVLAVYUVYVZ
I.A    1,361,04   1   1 
II.A    1,941    1  1 
III.A  111,551   1 1,3 1 
IV.A    2,11    1,11,85 1 
V.A    1,871,04 1 1   1 
VI.A    21  11,11   1 
VII.A    2,291  11,25   1 
VIII.A    2,511 11  1  
IX.A    2,611,22   1,06     

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A252213
II.A171700
III.A201901
IV.A202000
V.A232300
VI.A181800
VII.A171601
VIII.A222200
IX.A181800

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A25222196,57218695,04351,52
II.A17105261,88105261,8800,00
III.A20129868,32129868,3200,00
IV.A20175487,70173886,90160,80
V.A23135058,70134958,6510,04
VI.A18103257,33103257,3300,00
VII.A17148492,75148492,7500,00
VIII.A22196589,32195688,9190,41
IX.A181870103,891821101,17492,72

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Testovanie 5 SJL2362,7%priemerná úspešnosť v SR - národný priemer 62,8%
Testovanie 5 MAT2368%priemerná úspešnosť v SR - národný priemer 64,7%
Monitor SJL1864%priemerná úspešnosť v SR - národný priemer 63%
Monitor MAT1856,7%priemerná úspešnosť v SR - národný priemer 55,9%

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119

Štruktúra tried

Vo všetkých ročníkoch máme po jednej triede.

V škole pracovali 3 oddelenia ŠKD.

Z celkového počtu žiakov mali 5 žiaci povolenie plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer:

Personálne obsadenie školy je vo veľkej miere kvalifikované.

V škole pracovalo 20 pedagogických zamestnancov na plný úväzok, 4 pedagogickí zamestnanci na čiastočný úväzok, 10 nepedagogických zamestnancov na plný úväzok a 1 nepedagogický zamestnanec na čiastočný úväzok.

V škole pracoval počas celého školského roka jeden asistent učiteľa. Od marca do júna škola zamestnala na polovičný úväzok druhého asistenta.

Prostredníctvom projektu Úradu práce, rodiny a sociálnych vecí pôsobila na škole asistentka - 7 mesiacov a pomocná sila v kuchyni - 7 mesiacov.

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01818
vychovávateľov033
asistentov učiteľa123
    
spolu12324

Predmety vyučované nekvalifikovane

Na 1. stupni bola zabezpečená 100% - ná odbornosť v každom predmete.

Na 2. stupni bola zabezpečená 100% - ná odbornosť týchto predmetov - Slovenský jazyk a literatúra, Nemecký jazyk, Matematika, Biológia, Dejepis, Chémia, Svet práce, Informatika, Výchova umením, Hudobná výchova, Environmentalistika, Náboženská výchova, Etická výchova.

V týchto predmetoch bola odbornosť zabezpečená nasledovne:

Anglický jazyk 76%

Geografia 83%

Telesná výchova 90%

Technika 83%

Výtvarná výchova 75%

Občianska náuka 25%

Fyzika 0% /predmet učili učitelia odborne zdatní v oblasti fyziky - učitelia matematiky/

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška11
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické 0
vysokoškolské pedagogické 1
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažeokr. kolokraj. koloregionálne koloobvodné koloceloslovenské kolo
Olympiáda biológia2. miesto    
Pytagoriáda2. miesto - 2x    
Olympiáda chémia3. miesto    
Šaliansky Maťko1. miesto -2x    
Hviezdoslavov Kubín1. miesto -2x 2. miesto  
 2. miesto    
Štúrov Zvolen1. miesto    
 3. miesto - 2x    
Olympiáda ANJ2. miesto - 2x    
Olympiáda dejepis   1. miesto 
    3. miesto 
Dejepisná súťaž   3. miesto  
Výtvarná súťaž Ochranárik1. miesto   3. miesto
Florbal st. žiaci  3. miesto  
Florbal ml. žiaci2. miesto    
Slávik Slovenska2. miesto     
 3. miesto    

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity zahŕňali široké spektrum činností školy i ŠKD a ich uskutočnením sa sledovalo posilnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, rozvoj talentu, záujmov a súťaživosti našich žiakov.

Prehľad významných dní, týždňov a mesiacov, ktoré sme si pripomenuli väčšími aktivitami:

Európsky deň jazykov, Svetový deň srdca, Svetový deň zvierat, Mesiac úcty k starším, Mesiac knihy, Mesiac lesov, Európsky týždeň boja proti drogám, Týždeň zdravej výživy, Svetový deň vody, Svetový meteorologický deň, Deň jablka, Svetový deň Zeme, Svetový deň úsmevu, Svetový deň pošty, Svetový deň vďačnosti, Burza kníh, Vianočná pošta neznámym starkým, Záložka do knihy spája školy, Medzinárodný deň školských knižníc, Deň matiek, Deň detí

Výchovno-výcvikové kurzy pre žiakov:

základný plavecký kurz pre žiakov 3. ročníka, zdokonaľovací plavecký kurz pre žiakov 6. ročníka, Ochrana života a zdravia - jeseň, jar, lyžiarsky výcvikový kurz (6. - 9. ročník) , škola v prírode (4. ročník)

Exkurzie:

Burza škôl Levice, Burza škôl Zvolen, Meteorologická stanica v Dudinciach, Hasičská stanica v Dudinciach, Policajná stanica v Dudinciach, Kúpeľný dom Rubín

Školské výlety:

Modrý Kameň, Vysoké Tatry, Gabčíkovo, Komárno, Budapešť, Atlantis Levice, Múzeum praveku Bojnice

Besedy a prevenčné programy:

Beseda na tému separovanie odpadu, beseda na tému vesmír, beseda s mladými preventistami z Gymnázia Šahy - Bezpečne na internete, beseda so zverolekárom, beseda s lekárom, realizácia prevenčného programu CPPPaP Zvolen Druhý krok a Sociometria.

Školské akcie a podujatia:

imatrikulácia prvákov, Mikuláš v škole, Valentínska pošta, karneval spojený s diskotékou, rozlúčka so zimou - vynášanie Moreny, rovesnícke vzdelávanie - školáci učia kamarátov v MŠ, vystúpenie pre starých rodičov, vystúpenie pri príležitosti Deň matiek, výstup školského vzdelávacieho programu - Deň môjho regiónu, tvorivé dielne, burza kníh, medzitriedna súťaž Hľadáme Naj triedu

Vysielanie v školskom rozhlase

Spolupráca so žiackym parlamentom

Organizovanie zberu papiera, šípok, hliníka

Organizovanie zbierok:

Biela pastelka, Vianočná zbierka UNICEF, Deň narcisov, Týždeň modrého gombíka UNICEF

Spolupráca s mestom Dudince:

Mikuláš, Daruj deň svojmu mestu, Stavanie mája, Dudinská 50 - tka, Beh Dudinčanov, Deň detí

Prezentácia školy:

oznamy na nástenkách v škole i pred budovou školy, oznamy v mestskej káblovej televízii, KTV, webové sídlo školy, elektronický školský časopis DUDINO, vystúpenia folklórneho krúžku Lipka /akcie školy, aktivity mesta, schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska, DS Oáza a DSS Terany - vianočné pásmo, oceňovanie občanov mesta Dudince/

Organizovanie letného tábora pre žiakov školy

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Zelená škola - environmentálny projekt, téma Odpad

Škola priateľská k deťom - Unicef

Mediálne hviezdy z ôsmej A - mediálna výchova / finančný grant 1 500€, Nadácia Orange/

Voda a jej tajomstvá - Enviroprojekt 2018 / finančný grant 2 000€, Ministetstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR/

Interaktívna nemčina / finančný grant 1 000€, nadácia Volkswagen/

Úspech v škole - pevný základ do života - podpora inkluzívneho vzdelávania / štrukturálne fondy EÚ, výška nenávratného finančného príspevku 59 166€, spolufinancovanie 5% 3 114€/

Škola inkluzionistov - tvorba inkluzívneho prostredia / finančný grant 2 000€, Nadácia pre deti Slovenska/

e-Twinning - v rámci vyučovania anglického jazyka nadväzovanie partnerstiev s európskymi školami

Vráťme knihy do škôl

Kozmix

Maratón písania listov

V kráľovstve včiel

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Inšpekčná kontrola nebola vykonaná.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Priestory školy:

Areál školy je primeraný. Sú v ňom dve budovy s učebňami pre I. a II. stupeň, samostatná telocvičňa. Súčasťou školy je knižnica, jedáleň a školská kuchyňa. V areáli sú tiež dve ihriská a altánky na vyučovanie v prírode.

Budovy sú relatívne nové a energeticky ošetrené. Počas školského roka boli prevedené nasledovné úpravy:

- vymaľovanie tried a chodieb,

- výmena všetkých poškodených žalúzií,

- zakúpenie stoličiek do jazykovej učebne,

- zakúpenie zariadenia do štyroch tried,

- zakúpenie sedacích súprav do priestorov hornej chodby,

- zakúpenie stolov a stoličiek do školskej jedálne,

- vytvorenie dvoch relaxačných zón pre deti - čitateľské kútiky,

- vytvorenie školskej záhrady - 9 vyvýšených záhonov, kompostovisko,

- estetická úprava troch drevených domčekov v areáli, ich príprava na používanie,

- estetizácia areálu dreveným plotom - farebné ceruzky.

Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami:

- vybavenie školy pomôckami zvyšujúcimi vizualizáciu vyučovania je na dobrej úrovni,

- vybavenie školy interaktívnymi tabuľami je na veľmi dobrej úrovni,

- škola má priestory na vyučovanie informatiky a má zriadené dve jazykové učebne.

V priebehu školského roka sa investovalo do nákupov programov, ktoré umožnia rozšíriť digitálne zručnosti žiakov - úprava hudby, strihanie videa, tvorba animácií - program Animuj svoj svet.

Bola zakúpená plná verzia programu ALF - práca s testami, interaktívnymi úlohami.

Stručná analýza súčasného stavu:

- je potrebné vymeniť poškodené vrchné dosky lavíc a poškodené stoličky v učebni informatiky,

- je prepadnutá podlaha na chodbách a vo viacerých učebniach / kritický stav je v učebni informatiky /,

- chýba dielňa,

- šatne pre žiakov prvého a druhého ročníka sú nevyhovujúce,

- je nutné riešiť stav v triede, v ktorej je v letnom období extrémne vysoká teplota,

- strecha budovy zateká.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Prenesené kompetencie šk.r. 2017/2018 (09 -12/2017, 01- 08/2018)

- dotácia 402 498 €

- čerpanie mzdy 327 560,37 €

- čerpanie prevádzka 70 624,58 €

Vzdelávacie poukazy šk.r. 2017/2018 (09 -12/2017, 01- 08/2018)

- dotácia 5 860,16€ - prostriedky použité na mzdy, nákup didaktických pomôcok a výtvarného materiálu

Príspevok pre deti zo SZP šk.r. 2017/2018 (09 -12/2017, 01- 08/2018)

- dotácia 2 613 € - prostriedky použité na nákup didaktického materiálu

Finančné granty - projekty

Nadácia Orange - 1 100 €

Nadácia Volkswagen - 1 000 €

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - 2 000 €

Živica - 200 €

- finančné prostriedky použité v súlade s rozpočtom jednotlivých projektov

Originálne kompetencie šk.r. 2017/2018 (09 -12/2017, 01- 08/2018)

- dotácia 250 042,16 €

- čerpanie mzdy 217 634,94 €

- čerpanie prevádzka 26 346,28 €

Rodičovský príspevok šk.r.2017/2018 (09 -12/2017, 01- 08/2018)

- príjem 1 595 € / správa a hospodárení a stave finančných prostriedkov prednesená predsedom RZ na plenárnej schôdzi konanej dňa 2. 10. 2018 /

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Hodnoty, ktorými sa škola riadi:

Vychovávať žiakov zodpovedných, schopných osvojiť si zdravý životný štýl, hrdých na svoju školu, región, vlasť. Rozvíjať osobnosť každého žiaka, aby bol schopný samostatne myslieť, slobodne sa rozhodovať.

Koncepčné zámery vedenia školy:

- Zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu a výstupov žiakov.

- Napĺňať ciele školského vzdelávacieho programu - tvoriť výstupy a prezentovať ich.

- Podporovať kultúru vzťahov žiakov, pozitívny vzťah k prírode, etiku konania.

- Vytvárať tvorivú atmosféru, pocit bezpečia, motivovať k učeniu.

- Tvoriť priestor na prezentáciu žiackych výstupov.

- Zlepšovať spoluprácu s rodičmi, zapájať ich do diania v škole.

- Udržať a zvyšovať kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania.

Strategické ciele školy:

- Dobrá klíma školy.

- Tvoriť inkluzívne prostredie.

- Vytvoriť prirodzený vzťah žiakov k regionálnej a národnej histórii a kultúre prostredníctvom všetkých predmetov.

- Budovať a posilniť tradície, vytvárať odlišnosti ako jeden zo spôsobov budovania dobrého mena školy.

- Získať kompetencie praktického využívania IKT v príprave na vyučovanie aj počas procesu.

- Poznať vlastnú výkonnosť školy pravidelným sebahodnotením. Zvyšovať odbornosť vyučovania a odbornosť ped. zamestnancov.

Vyhodnotenie cieľa, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy:

- Škola dosahuje dobré výchovno-vzdelávacie výsledky.

- Vo vyučovacom procese sa kladie dôraz na aktivizáciu žiaka, na rozvoj jeho daností, zručností.

- Zvyšuje sa digitálna gramotnosť žiakov.

- Veľký dôraz sa kladie na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov.

- Vzdelávacími aktivitami sa napĺňajú ciele ŠkVP - regionálna výchova, environmentálna výchova.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- Oblasť realizácie aktivít s významým vplyvom na výchovno - vzdelávaciu činnosť školy.

- Úspešnosť v súťažiach a olympiádach.

- Dobré výsledky v testovaniach žiakov /výsledky nad slovenským priemerom/.

- Uplatňovanie výpočtovej techniky vo vyučovaní.

- Zapájanie sa do projektov s cieľom zlepšiť kompetencie žiakov - kritické myslenie, zvyšovanie environmentálneho povedomia, zvyšovanie počítačovej gramotnosti.

- Prierezové témy ako súčasť vyučovania, tamatických dní, projektov.

- Nadväzovanie medzinárodných partnerstiev v rámci e -Twinning.

- Dobrá klíma školy - vyučovanie v duchu humanizácie, demokracie.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

- Dosiahnuť aktivizáciu žiaka - žiak sám rieši zadanie, problém, spolupracuje, prezentuje výsledky svojej práce. Učiteľ je poradca, usmerňuje prácu žiaka, vytvorí vhodné podmienky, poskytne zdroje informácií.

- Zvyšovať záujem žiakov o čítanie, literatúru.

- Zvyšovať finančnú gramotnosť žiakov.

- Učiť formou praktických činností, exkurzií, zvyšovať vizualizáciu učiva.

Návrh opatrení:

- Sledovať a hodnotiť kvalitu priebehu a výsledky vyučovania pedagógov.

- Vytvoriť vhodné podmienky na dosiahnutie stanovených cieľov.

- Zvyšovať úroveň výsledkov dosiahnutých žiakmi dôkladnou analýzou stavu a prípadných nedostatkov.

- Zabezpečiť vzdelávanie pedagógov zamerané na zvyšovanie efektivity vyučovania.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Žiaci sú prijatí na stredné školy, ktoré si vybrali.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Priestorové podmienky sú pomerne dobré. Problémom je nedostatok miesta na chodbách pre šatníkové skrine pre všetky ročníky. Chýba aj priestor, kde sa by sa v budúcnosti mohla vytvoriť dielňa. V letných mesiacoch je v niektorých učebniach veľmi vysoká teplota.

Vo voľnom čase môžu žiaci pracovať v rôznorodých krúžkoch. Majú zabezpečené kvalitné služby školskej jedálne a školského klubu detí. V priestoroch školy majú žiaci vytvorené relaxačné zóny, kde môžu čítať, oddychovať.

Zo strany zriaďovateľa je škole venovaná veľká pozornosť.

Rozvh hodín rešpektuje psychohygienické potreby žiakov a je prispôsobený cestovnému poriadku školských autobusov. Je zverejnený na internetovej stránke školy.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuVedúci
Zdokonaľujeme sa v slovenčineMgr. Gabriela Bieliková
Dramatický krúžokMgr. Miloslava Pavlíková
DruháčikMgr. Zuzana Baloghová
Florbal 1. stupeňMgr. Štefan Javorka
Florbal dievčatáMgr. Štefan Javorka
Florbal chlapciMgr. Štefan Javorka
Florbalový krúžokMgr. Jakub Páterek
Folklórny krúžok "Lipka"Mgr. Milota Antonická
Múdre sovičkyMgr. Marcela Čunderlíková
NemčinaMgr. Miloslava Pavlíková
ŠikovníčekIng. Alena Ošustová
Angličtina zábavneMgr. Zuzana Klimentová
Veselá školaMgr. Alena Žovincová
Výlet do histórieMgr. Andrea Udayová
Dramatický krúžokMgr. Miloslava Pavlíková
Spevácky krúžokMgr. Miloslava Pavlíková

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

V školskom roku 2017/2018 sa uskutočnili štyri stretnutia rodičovského združenia - jedno celoškolské a štyri triedne schôdzky RZ. Komunikácia s rodičmi prebiehala prostredníctvom individuálnych konzultácií s vyučujúcimi, výchovnou a kariérnou poradkyňou, pracovníčkou CPPPaP Krupina, príp. s vedením školy.

V prípade výchovných problémov škola využíva stretnutia, na ktoré je pozvaný rodič aj žiak. Tieto opatrenia priniesli pozitívne výsledky, počet výchovných opatrení udelených žiakom sa znížil.

V rámci spolupráce boli uskutočnené nasledujúce aktivity:

- vianočné tvorivé dielne a jarné tvorivé dielne,

- vystúpenie v rámci mesiaca október a máj,

- rodičia spolupracujú pri zbere papiera, šípok.

Výbor RZPoznámka
Ďurišová, M.predsedníčka
Kujovičová, G.pokladníčka
Palčovičová, K. 
Sládeková, M. 
Suchánsky V. 
Benková, H. 
Ing. Ošust, M. 
Ing. Brodnianska M. 
Mgr. Beňová Ž. 

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola úzko spolupracuje so zriaďovateľom školy. Je nápomocná pri organizovaní kultúrnych a športových aktivít mesta.

Žiaci školy každoročne navštevujú seniorov mesta a okolitých obcí s vystúpeniami.

Dobrá spolupráca je aj s Dobrovoľným hasičským zborom v Dudinciach.

Záver

Vypracovala: Mgr. Eva Jamborová

V Dudinciach, 12. októbra 2018

Vyjadrenie rady školy

Rada školy spávu schvaľuje.

Schválenie zriaďovateľom školy

Zriaďovateľ školy správu schvaľuje.

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola Dudince
    Ľudovíta Štúra 155/23, 962 71 Dudince
  • 045/5583175

Fotogaléria