• Škola programovania
     • Škola programovania

     • V rámci programu "Školy pre budúcnosť", ktorý každoročne vyhlasuje Nadácia Orange sme boli opäť úspešní. Náš projekt, ktorý bude zameraný na programovanie je podporený. Finančný grant 1 000€ použijeme na nákup  stavebníc a na hodinách informatiky sa naši žiaci naučia základy robotiky. O priebehu projektu budeme informovať.

    • Tvorivé dielne trocha inak
     • Tvorivé dielne trocha inak

     • Dňa 28. novembra sa uskutočnilo rovesnícke vzdelávanie, ktoré pripravila Mgr. Čunderlíková. Siedmaci a duháci sa stretli na tvorivej dielni, na ktorej siedmaci pomáhali druhákom vyrábať vianočných škriatkov, anjelikov a vianočné pozdravy. Pomáhali im strihať, lepiť, skladať materiál potrebný na výrobu vianočných ozdôb. Žiaci prežili príjemné popoludnie, počas ktorého vládla dobrá nálada. Veľké poďakovanie patrí žiakom 7. ročníka - Bianke, Robkovi Č., Dade, Eli, Paťovi a Zuzke, ich triednej pani učiteľke a pani vychovávateľke Juráňovej.

    • Čítame
     • Čítame

     • Dobrých kníh nikdy nie je dosť...Aj preto pokračujeme v nákupe kníh pre našich čitateľov. Nové a krásne tituly nájdu v čitateľských kútikoch.

    • Týždeň boja proti drogám
     • Týždeň boja proti drogám

     • Školský klub detí v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám pripravil pre deti popoludnie športu. Po dôkladnej rozcvičke sa deti rozdelili do skupín a súťažili. Na záver si spoločne zakričali "Športu ZDAR a drogám STOP".

    • Lego rozvíja myslenie
     • Lego rozvíja myslenie

     • Rozvíjať u žiakov konštruktívne zručnosti pomáha aj Lego Dacta. Svoje stavby mohli prostredníctvom Lega zrealizovať  žiaci 2. ročníka na krúžku Múdre sovičky. Učenie o písmenách pomocou tejto nadčasovej stavebnice sa realizovalo v triede prvákov.

    • Rovesnícke vzdelávanie
     • Rovesnícke vzdelávanie

     • Siedmaci si dňa 19.11.2018 vyskúšali aké je to byť v roli učiteľa. Zúčastnili sa rovesníckeho vzdelávania v piatom ročníku na hodine geografie. Pre svojich mladších spolužiakov si na hodinách anglického jazyka pripravili učivo o Slnečnej sústave a vytvorili projekty o jednotlivých planétach. Okrem toho pripravili jednoduchý pracovný list, ktorý piataci museli vypracovať, a preverili si tak porozumenie textu v cudzom jazyku.

    • My pet – my best friend
     • My pet – my best friend

     • Žiaci šiesteho ročníka počas mesiaca november na hodinách anglického jazyka vytvorili v rámci vyučovania krásne projekty o svojich domácich zvieratkách. Cieľom projektov bolo utvrdiť si slovnú zásobu zameranú na zvieratá a tvoriť jednoduché vetné konštrukcie. Vytvorené projekty budú použité v medzinárodnom projekte eTwinning s názvom My pet- my best friend, do ktorého sa žiaci zapojili pod vedením vyučujúcej. 

      Projekty nájdete na tomto odkaze:

      https://padlet.com/zuzanka284/nfsqemv22eun

       

    • Multifunkčné ihrisko
     • Multifunkčné ihrisko

     • Milí žiaci, multifunkčné ihrisko v školskom areáli dostalo nový šat...Prebehla výmena umelej trávy a ihrisko je ako nové. Veríme, že si na ňom dobre zašportujete. Prosíme všetkých, ktorí na ihrisku športujú, aby dodržiavali tieto pokyny:

      - zákaz vstupu na ihrisko s bicyklom, kolieskovými korčuľami, kolobežkou, skateboardom,

      - zákaz vstupu na ihrisko v kopačkách, ktoré majú na podrážke kolíky,

      - zákaz hádzať smeti na zem !!!!!!

    • Čo sa deje v 2. oddelení ŠKD
     • Čo sa deje v 2. oddelení ŠKD

     • Deti 2.oddelenia ŠKD urobili od začiatku školského roka veľa pekných a zaujímavých prác. Venovali sa rôznym témam a realizovali tematické popoludnia. Deťom sa spoločné aktivity páčia a bavia ich...pozri foto 

    • Oznam
     • Oznam

     • Predstavenie v anglickom jazyku, ktoré sa malo konať 16. 11. 2018 organizátor zrušil. O náhradnom termíne budú žiaci informovaní.

    • Učíme sa pre život
     • Učíme sa pre život

     • Naše vzdelávanie je zážitok, hra, bádanie, spolupráca. Týmito prostriedkami chceme aktivizovať žiakov, učiť ich komunikovať, hľadať vedomosti, využívať rôzne zdroje informácií. Ukážkou takéhoto vyučovania bola aj hodina prírodovedy v triede našich tretiakov. Žiaci sa učili o hmotnosti praktickými činnosťami, nové vedomosti sa dozvedeli pomocou tabletu, pracovali v tíme, radili sa, pomáhali si. 

    • 1. oddelenie ŠKD
     • 1. oddelenie ŠKD

     • Aj v 1. oddelení ŠKD bol mesiac október fantastický... Deti tvorili, kreslili, privítali starých rodičov, oslávili deň zvierat, učili sa zdravo sa stravovať. Hralo sa aj divadlo. Štvrtáci z krúžku Zábavná škola navštívili 1. oddelenie, aby zahrali divadielko o vode a o jej tajomstvách. Prváci sa dozvedeli veľa zaujímavého a múdreho. Naučili sa, že vodou musíme šetriť a nesmieme vodné toky znečisťovať. Kamarátom ďakujú za krásne a poučné predstavenie.

       

    • Jesenné aktivity v 3. oddelení ŠKD
     • Jesenné aktivity v 3. oddelení ŠKD

     • Deti v 3. odd. ŠKD sú veľmi šikovné a radi spoznávajú nové veci. Vyrobili množstvo krásnych prác. K projektu "Voda a jej tajomstvá" vytvorili domino, s ktorým sa aj zahrali. Pri príležitosti Svetového dňa ochrany zvierat si priniesli do školy svojho miláčika, o ktorom nám aj všeličo zaujímavé porozprávali. V týždni zdravej výživy sa deti naučili urobiť nátierky, ktoré im veľmi chutili. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším vyrobili pekné darčeky, upiekli koláčiky a pripravili  program, s ktorým potešili starých rodičov. V školskom klube je veselo ... pozri foto

    • Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

     • Posledný deň pred prázdninami  boli najmladší žiaci školy pasovaní za pomoci ôsmakov za žiakov Spojenej školy Dudince. Tento hrdý titul si museli zaslúžiť zvládnutím šiestich levelov, pričom cestu im sťažovali halloweenske strašidielka, ktoré školu navštívili. Prváci zvládli upratať a prečítať písmenká, priradiť a spočítať príklady, prekonali strašidelnú  prekážkovú dráhu, peračníkmi pozhadzovali tekvice, dokonale zastrúhali ceruzky a poradili si aj s úbormi na telocvik, ktoré im strašidlá pomotali. Potom ich už pani riaditeľka pasovala za žiakov školy. Túto výnimočnú chvíľu im bude pripomínať krásna šerpa a spomienkový list. Po pasovačke pokračovali v skvelej nálade na triednej halloween party, kde si  do sýtosti  zatancovali a poriadne si pomaškrtili.

    • Starí rodičia v škole
     • Starí rodičia v škole

     • Október patril seniorom. Deti našej školy ich opäť privítali medzi sebou. Pre staré mamy a starých otcov si pripravili básničky, pesničky, darčeky. Nechýbali ani spoločné aktivity - háčkovanie, šktrikovanie, lúštenie krížoviek, výroba vtáčej búdky. Popoludnie so starými rodičmi bolo veľmi pekné.